Ali Koç: Ford ve Fiat varken yeni marka çıkarmayız

Tür­ki­ye­’nin koy­muş ol­du­ğu he­def­le­rin mo­ti­ve edi­ci ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ford Oto­san Baş­ka­nı Koç, “Fa­kat, Fi­at ve Ford gi­bi mar­ka­la­rı­mı­zı bı­ra­kıp yer­li mar­ka or­ta­ya çı­kar­ma po­zis­yo­nun­da de­ği­li­z” de­di.

Ali Koç: Ford ve Fiat varken yeni marka çıkarmayız

 Ford Otosan’ın Başkanı Ali Koç, otomotiv sektöründeki yabancı ortaklarıyla sınırları çizilmiş anlaşmalara sahip olmaları nedeniyle Ford ve Fiat markalarını bırakarak başka bir marka ortaya çıkarma pozisyonunda olmadıklarını söyledi. Yeniköy Fabrikası’nın açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Koç, “Başbakanımızı açılışa davet ettiğimiz görüşmede de anlattığım üzere her ne kadar fizıbıl, her ne kadar ekonomik veya en iyi fikir bile olsa; açıkça tarif edilmiş, sınırlara ve anlaşmalara sahip iki uzun vadeli ortaklığımız var” dedi.     2023 bizi heyecanlandırıyor


Otomotivde 2023 yılı hedeflerini değerlendiren Koç, “2023 hedefleri bizi heyecanlandırıyor, motive ediyor. Onuncu büyük ekonomi olmazsınız da 12’nci büyük ekonomi olursunuz, 6-7 kat büyümezsiniz de 4-5 kat büyürsünüz. Bunlar iddialı, doğru istikamette hedefler. Türkiye’nin bunu yakalayacak potansiyel olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.


İran pazara ivme katar


Türkiye’nin iç pazarda ilerleme kaydedebilecek potansiyeli olduğunu söyleyen Koç, “Etrafımızdaki ülkelerin hepsinin penetrasyon seviyeleri düşük, hele bir İran’ın açıldığını düşünürseniz ivmemize ivme katar. 10 sene sonra biraz gerisinde kalmışsak bile doğru istikamete gittiğimizi, kısa vadede onu da kapatabileceğimizi düşünüyorum” dedi.


Türkiye’de uzun süre kalacağız


Ford Motor Company Başkanı Bill Ford ise, Türkiye’nin büyük bir teknik yetenek kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Türkiye’de otomotiv know-how’ı ve çok iyi bir işgücü olduğunu vurgulayan Ford, şöyle devam etti: “En önemlisi de Koç Ailesi’yle iyi ilişkilerimiz. Onlar yıllar içinde ilişkimize dünyada başka bir ülkede yerine koyamayacağımız bir istikrar ve anlaşılabilirlik getirdiler. Güven ve karşılıklı uzlaşı var, birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Burada çok daha uzun süre kalmayı planlıyoruz.”


‘Siyasetten çok işimize bakıyoruz’


Gezi olayları sırasında geçen yıl Koç Grubu’yla hükümet arasındaki ilişkiler gerilirken, gelinen son noktada görüşleri sorulan Ali Koç şöyle konuştu: “Kısa vadeli dalgalanmalarla uzun vademizi planlamıyoruz, daha dikkatli oluyoruz. Geçmişimiz de Türkiye de geleceğimiz de Türkiye. Doğru bildiğimiz yolda mümkün olduğu kadar iyi niyetimizle samimiyetimizle en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunun da hükümetimiz tarafından yakından görüldüğünü, takip edildiğini ve gerektiği zaman da alkışlandığımızı görüyoruz. Fitnenin ve iftiranın diz boyu olduğu ortamda bu gibi yanlış anlamalar olabilir. Politikadan, siyasetten çok işimize bakmayı tercih ediyoruz.”


‘Türk yeteneğini kullanıp   dünyaya ihraç ediyoruz’


Ford Mo­tor Com­pany Baş­ka­nı Bill Ford, “1928’den be­ri bu­ra­da­yız. Ford Co­uri­er’­in mü­hen­dis­li­ği bu­ra­da ger­çek­leş­ti­ril­di, Tür­ki­ye­’den alım ya­pı­yo­ruz. Ara­cı ge­liş­tir­mek için Türk ye­te­ne­ği­ni kul­la­nı­yo­ruz ve dün­ya­ya ih­raç edi­yo­ruz. Er­do­ğa­n’­ın is­te­di­ği bir­çok şe­yi ha­li­ha­zır­da ger­çek­leş­ti­ri­yo­ru­z” de­di. Ali Koç, Ford Car­go gi­bi mo­to­run­dan bir­çok par­ça­sı­na ne­re­dey­se yüz­de 100’ü Türk olan bir kam­yon mar­ka­la­rı bu­lun­du­ğu­nu ve bu açı­dan ba­kıl­dı­ğın­da yer­li araç üret­tik­le­ri­ni kay­det­ti.


Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2014, 00:03
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER