Yakıt Cimrisi Mitsubishi Space Star

Mitsubishi’nin yeni hatcback modeli Space Star, cimri motoru ve zengin güvenlik donanımıyla dikkat çekiyor. Canlı renk seçenekleri bulunan araç, otomatik şanzıman konforunu da standart olarak sunuyor.

Yakıt Cimrisi Mitsubishi Space Star

Ja­pon oto­mo­tiv üre­ti­ci­si Mit­su­bis­hi, kü­çük mi­ni­va­nı Spa­ce Sta­r’­ı ye­ni­le­di.Ye­ni ne­sil­le bir­lik­te ta­sa­rı­mı ka­dar tar­zı da de­ğiş­ti­ri­len araç, ar­tık hatc­hback sı­nı­fı­na da­hil ol­du.Ta­sa­rı­mı Uzak­do­ğu'yu Yansıtıyor


Kü­çük bo­yut­la­rıy­la şe­hi­r i­çi kul­la­nı­mı­na uy­gun ta­sar­la­nan araç, bu­na rağ­men ge­niş iç me­ka­nı ve ta­sar­ruf­lu ben­zin­li mo­to­ruy­la öne
çı­kı­yor. Ye­ni Spa­ce Sta­r’­da can­lı renk­le­re yer ve­ril­miş. Bi­ze par­lak ye­şil ren­giy­le ko­nuk olan araç, ta­sa­rı­mıy­la bi­le Uzak­do­ğu­lu ol­du­ğu­nu hay­kı­rı­yor. Bü­yük far­la­rı ve ge­niş ha­va gi­riş­li tam­po­nuy­la ol­du­ğun­dan bü­yük gö­rü­nen araç, ar­ka­ya doğ­ru kü­çü­len ar­ka cam­la­rı, iri ta­van spoy­le­ri ve kü­çük ba­gaj ka­pa­ğıy­la spor­tif çiz­gi­ler de ba­rın­dı­rı­yor. Ara­cın iç me­ka­nı ise sa­de ve an­la­şı­lır bir ta­sa­rı­ma sa­hip. Pi­ya­no bo­ya­lı ar­ta kon­sol iç me­ka­nı da­ha şık ha­le ge­ti­rir­ken kok­pit­te kul­la­nı­lan mal­ze­me ka­li­te­si, sı­nıf stan­dart­la­rı­nı kar­şı­lı­yor.


İç Me­ka­n Geniş ve Konforlu


İş­çi­lik ka­li­te­si ve er­go­no­mik ola­rak ba­şa­rı­lı olan iç me­kan­da su­nu­lan ya­şam ala­nı da bo­yun­dan bü­yük his­set­ti­ri­yor.

44 bin 691 Liraya Satışta


Mitsubishi, yenilenen Space Star’ı Türkiye’de 44 bin 691 liradan satışa sunuyor. Zengin bir güvenlik donanım listesiyle sunulan araç, rakiplerin benzer motor ve donanım seçeneklerine göre avantajlı bir fiyata sahip. Öyle ki bazı rakiplerin benzer benzinli-otomatik modelleri için 7-8 bin lira daha fazla ödemek gerekiyor.


Aracın donanımları arasında yokuş kalkış desteği, ASTC, ön/yan/perde hava yastıkları, otomatik klima, güçlendirilmiş darbe emici gövde, 15 inçlik alaşım jantlar, gündüz farları, renkli bilgi ekranı ve yol bilgisayarı, USB girişi, far ve yağmur sensörü bulunuyor.
Diz Mesafesi Yeterli Genişlikte


1.49 met­re­lik yük­sek­lik sa­ye­sin­de ne ön ne de ar­ka­da baş me­sa­fe­si so­ru­nu yok. Diz me­sa­fe­si ise ye­ter­li se­vi­ye­de. Zen­gin bir do­na­nım lis­te­siy­le sa­tı­lan araç­ta, de­ri di­rek­si­yo­nun su­nul­ma­ma­sı an­la­şı­lır gi­bi de­ğil. 235 lit­re­lik ba­gaj da sı­nı­fın or­ta­la­ma­la­rı­nı kar­şı­lı­yor.
Menzili 195 kilometre


Performans olarak beklentileri karşılayan araç, tüketim disiplinindeyse şaşırtıcı sonuçlara ulaşıyor. Auto Stop&Go (otomatik dur/kalk sistemi) sisteminin standart olarak sunulduğu araç, fabrika verilerine 4.4 litrelik ortalama tüketime sahip. 35 litrelik depoyla menzil 795 kilometreyi buluyor. Bizim denemelerimizde ulaştığımız 4.8 litrelik ortalama, aracın potansiyelini ortaya koyuyor.


CVT Standart Şanzuman


Araç Türkiye’de tek motor seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 3 silindirli benzinli ünite, 1.2 litre hacminde. 80 beygir güç ve 106 nm tork üreten motor, kademesiz otomatik vites CVT ile birlikte sunuluyor. Sadece 865 kilogram olan ağırlık, kağıt üzerinde güçsüz gibi görünen aracın atak bir sürüş ortaya koymasını sağlıyor.


0'dan 100'e 12,8 saniyede çıkıyor


0-100 km/s ivmelenmesini 12.8 saniyede tamamlayan araç, saatte 173 kilometre hıza kadar nefesini tutabiliyor. Kullanım esnasında daha güçlü hissettiren motor, şanzımanla uyum içerisinde çalışıyor.Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2014, 05:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER