Nissan C-Suv Yeni Ve Avantajlı

Nissan, C-SUV modelini yeniledi. Ağustos ayı itibariyle satışa sunulacak yeni X-Trail, vergi avantajlı 1.6 litrelik dizel motoru ve CVT otomatik şanzımanıyla dikkat çekiyor.Japon otomotiv üreticisi Nissan, hafif arazi aracı X-Trail modelini yeniledi.

Nissan C-Suv Yeni Ve Avantajlı

 Nissan, C-SUV modelini yeniledi. Ağustos ayı itibariyle satışa sunulacak yeni X-Trail, vergi avantajlı 1.6 litrelik dizel motoru ve CVT otomatik şanzımanıyla dikkat çekiyor.Japon otomotiv üreticisi Nissan, hafif arazi aracı X-Trail modelini yeniledi. Markanın yeni yüzüne kavuşan araç, kısa süre önce pazara sunulan yeni Qashqai’nin bir beden büyüğü gibi görünüyor. Sert arazi aracı çizgilerinden kurtulan araç, kavisli çizgileri ve yumuşak hatlarıyla crossover’lara benzemiş.

Yerden Yüksekliği 21 Cm


Önceki nesle göre aracın boyutları büyümüş. Uzunluk 8 milim artışla 4.64 metreye, aks aralığıysa 76 milim artışla 2.71 metreye ulaşmış. Aracın genişliği 30 milim artırılırken, 210 milimetrelik yerden yükseklik sabit kalmış. Aracın boyutlarını daha iyi anlatmak için, Qashqai’den tam 266 milim uzun olduğunu söyleyebiliriz.


190 Ülkeye Yollanacak
Ara­cın ön si­pa­riş­le­ri­nin alın­ma­ya baş­lan­dı­ğı­nı söy­le­yen Nis­san İş Bi­ri­mi Ko­or­di­na­tö­rü Meh­met Akın, ağus­tos ayı iti­ba­riy­le tes­lim­le­re baş­la­ya­cak­la­rı­nı kay­det­ti. Ara­cın 190 ül­ke­de sa­tı­şa su­nu­la­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Akın, “A­ra­cın öm­rünün so­nu­na ka­dar 500 bin adet­lik sa­tı­şa ulaş­ma­sı he­def­le­ni­yor. Tür­ki­ye­’de ise ay­nı sü­reç­te 21 bin adet­lik sa­tış plan­lı­yo­ruz. Mart so­nu­na ka­dar he­de­fi­miz 2 bin adet­lik sa­tı­ş” de­di.


130 Hp'lik Dizel MotorAraçta 1.6 litrelik dizel motor görev yapıyor. 130 beygir güç ve 320 nm tork üreten motor, 6 ileri manuel ve CVT şanzıman seçeneklerine sahip. Aracın CVT versiyonları orta donanım paketleri itibariyle sunuluyor ve en az 113 bin 900 lira ödemek gerekiyor. Önceki nesle göre 90 kilogram hafifletilen araç, performans olarak beklentileri karşılıyor.


98 bin 990 TL'den SatılacakAra­cın Tür­ki­ye­’de ön­den çe­ker ve 4 çe­ker ol­mak üze­re iki ak­tar­ma se­çe­ne­ğiy­le sa­tı­la­ca­ğı­nı ifa­de eden Akın, 1.6 lit­re­lik di­zel mo­to­run ise CVT (ka­de­me­siz oto­ma­tik vi­tes) op­si­yo­nu­na sa­hip ol­du­ğu­nu ak­tar­dı.


4X4 Özelliği Sadece Manual ŞanzımandaAra­cın 4X4 ver­si­yo­nu­nun sa­de­ce ma­nu­el şan­zı­man­la kom­bi­ne edil­di­ği­ni vur­gu­la­yan Akın, şöy­le de­vam et­ti: “Tür­ki­ye­’de C sı­nı­fın SU­V’­la­rı ter­cih ne­den­le­ri ara­sın­da imaj, ta­sa­rım, fi­yat ve da­ya­nık­lı­lık ön plan­da. Bu se­bep­le ara­cın ta­sa­rı­mın­da­ki sert çiz­gi­ler yu­mu­şa­tıl­dı. Di­zel oto­ma­tik C-SU­V’­la­rın pa­yı ge­çen yıl yüz­de 20’ler­dey­ken şu an­da yüz­de 47’ye ka­dar yük­sel­di. Ye­ni X-Tra­il ile doğ­ru bir ko­num­da bu­lu­nu­yo­ruz. Ara­cın tüm ver­si­yon­la­rın­da 7 kol­tuk stan­dart ola­rak su­nu­la­cak.”


Trafik Levhalarını Tanıyabiliyor


Ara­cın do­na­nım lis­te­si çok zen­gin. Ekip­man se­vi­ye­si­ne gö­re akıl­lı park sis­te­mi ve 4 ka­me­ra­lı çev­re gö­rüş sis­te­mi, ha­re­ket­li nes­ne al­gı­la­ma, şe­rit ta­kip uya­rı sis­te­mi, kör nok­ta uya­rı sis­te­mi, oto­ma­tik çar­pış­ma ön­le­yi­ci sis­tem, yor­gun­luk al­gı­la­ma sis­te­mi, tra­fik işa­re­ti ta­nı­ma sis­te­mi, oto­ma­tik uzun far asis­ta­nı gi­bi uzun bir lis­te su­nu­lu­yor.  


Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2014, 01:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER