Bmw İ8 Pek Yakında!

Dün­ya­nın la­zer ay­dın­lat­ma tek­no­lo­ji­si­ne sa­hip ilk se­ri üre­tim oto­mo­bi­li un­va­nı­nı ta­şı­yan BMW i8 için ge­ri sa­yım baş­la­dı.

Bmw İ8 Pek Yakında!

 Ha­zi­ran ayın­dan iti­ba­ren ilk müş­te­ri­le­ri­ne tes­lim edil­me­ye baş­la­na­cak. BMW Gro­up te­sis­le­rin­de üre­tim için ge­liş­tir­me ça­lış­ma­la­rı ve son ha­zır­lık­la­rı ta­mam­la­nan i8’e olan ta­le­bin şim­di­den plan­la­nan ek ka­pa­si­te­yi bi­le aş­tı­ğı be­lir­ti­li­yor. 1.5 lit­re si­lin­dir ha­cim­li 231 bey­gir gü­cün­de­ki BMW Twin­Po­wer Tur­bo ben­zin­li mo­to­ru ve 131 bey­gir gü­cün­de­ki elek­trik­li mo­to­ra sa­hip ola­rak yol­la­ra çı­ka­cak i8, 0-100 km/s hız­lan­ma­sı­nı ise 4.5 sa­ni­ye­nin al­tın­da ger­çek­leş­ti­ri­yor. Araç, ay­nı za­man­da üç si­lin­dir­li ben­zin­li mo­tor­la güç­len­di­ri­len ilk se­ri üre­tim mo­de­li ol­ma­sıy­la da öne çı­kı­yor.

Tek şarj­la 500 km

Si­lin­dir hac­mi ba­şı­na el­de edi­len 154 bey­gir­lik mo­tor gü­cü yük­sek per­for­mans­lı spor oto­mo­bil gen­le­ri­ni or­ta­ya ko­yar­ken, bu de­ğer ay­nı za­man­da BMW Gro­up ta­ra­fın­dan el­de edi­len en yük­sek de­ğer­ler­den bi­ri ol­ma­sıy­la da gö­ze çar­pı­yor. BMW i8’in do­lu bir ya­kıt de­po­su ve tam ola­rak şarj edil­miş ba­tar­yay­la kat ede­bi­le­ce­ği mak­si­mum me­sa­fe Com­ford mo­dun­da 500 ki­lo­met­re­nin üze­rin­de olup ECO PRO mo­dun­da men­zi­li yüz­de 20 ora­nın­da ar­tı­rı­la­bi­li­yor. Ara­cın cam­la­rı ise kon­van­si­yo­nel cam­la­ra gö­re yüz­de 50’ye va­ran ağır­lık ta­sar­ru­fu sağ­la­yan 0.7 mm ka­lın­lı­ğın­da.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2018, 04:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER